Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rusza nabór wniosków o udzielenie pomocy publicznej na projekty w zakresie modernizacji wagonów towarowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczyna wstępną kwalifikację projektów na dofinansowanie inwestycji w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe. Nabór prowadzony będzie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wstępna kwalifikacja ma charakter fakultatywny, służy umożliwieniu potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów. Projekty te są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia zasad zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępnie ocenia, czy dany projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem wnioskodawcy pomocy publicznej objętej wnioskiem. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy publicznej oraz wynik jego oceny nie warunkuje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz uzyskania dofinansowania.

Złożenie wniosku jest możliwe od dzisiaj do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu. Po terminie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, mogą być składane do CUPT jedynie wnioski o udzielenie pomocy publicznej dotyczące projektów, dla których został złożony wniosek o dofinansowanie, a po rozstrzygnięciu konkursu dla projektów wybranych do dofinansowania.

Wnioski należy składać:

  • w formie pisemnej w dni robocze w kancelarii CUPT w godzinach jej pracy (8.15-16.15), pod adresem siedziby CUPT: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 00 - 844, Plac Europejski 2 lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „Wstępna kwalifikacja - działanie 5.2" lub
  • w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ePUAPz dopiskiem „Wstępna kwalifikacja - działanie 5.2”.

Do wniosku należy dołączyć podpisany wydruk zakładki „WOUPP Dofinansowanie” z pliku „Pomocniczy arkusz ciche hamulce WOUPP”.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie CUPT

Dodatkowo serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium dotyczące wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, organizowane przez CUPT, przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dedykowane potencjalnym Beneficjentom projektów. Webinarium odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9:00, w formie online.

Zgłoś swój udział w webinarium