Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Woda niejedno ma imię

Corocznie 22 marca świętujemy Światowy Dzień Wody. W tym roku odbywa się pod hasłem „Przyspieszenie zmian - bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie”. W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizujemy szereg działań, które są poświęcone gospodarce wodnej i ochronie zasobów wody. Celebrując Dzień Wody poznajmy bliżej kilka projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Ochrona przed powodzią

Narażeni na powodzie mieszkańcy powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego mogą czuć się bezpieczniej dzięki realizacji projektu pn. „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 57 mln zł pozwoliło na wykonanie szeregu zadań, dzięki którym przed konsekwencjami powodzi chroniony jest obszar o powierzchni prawie 33 km2, w tym miejsce pamięci narodowej Muzeum Auschwitz-Birkenau. Inwestycja objęła rozbudowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych, m.in. Wisły oraz Soły oraz budowę pompowni i zbiornika retencyjnego, zabezpieczając przed powodzią tereny ważne nie tylko gospodarczo i kulturowo, ale również cenne przyrodniczo obszary sieci Natura2000. 

Więcej informacji o projekcie

Zagospodarowanie wód opadowych w miastach

Zagrożenia związane ze zmianami klimatu, czyli podtopienia, zalania i nagłe powodzie były przyczyną realizacji projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni”. Urząd Miasta Gdyni zrealizował w sumie 3 projekty mających na celu skuteczne zarządzanie wodami opadowymi w mieście. W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie ilości wody retencjonowanej i zatrzymanej w gruncie w miejscu jej występowania oraz bezpieczne odprowadzenie pozostałej wody sprawną siecią kanalizacji deszczowej. Zwiększona w ten sposób efektywność pracy systemu gospodarowania wodami opadowymi przyczyniła się do wzmocnienia odporności miasta na zagrożenia związane ze skutkami zmian klimatu, w tym deszczami nawalnymi. Łącznie przebudowano i wybudowano ponad 12,5 km sieci kanalizacji deszczowej. Powstało pięć zbiorników retencyjnych, w tym jeden podziemny, oraz  rozszczelniono teren o powierzchni ponad 2500 m2.  W sumie wybudowano 57 sztuk urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi z wyłączeniem kanalizacji deszczowej.  Inwestycję dofinansowano z Funduszy Europejskich w kwocie ponad  87,5 mln zł.

Gospodarka wodno-ściekowa

W Porcie Południe we Wrocławiu, w wyniku realizacji projektu pn. „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia - Faza I”, powstały cztery zbiorniki retencyjne do stabilizowania przepływów ścieków nadmiarowych ogólnospławnych. Każdy z nich ma pojemność 15 tys. metrów sześciennych i 15 m wysokości. Inwestycja jest jedną z form przeciwdziałania skutkom zmian klimatu. W czasie intensywnych opadów zbiorniki retencyjne gromadzą nadmiarowe ścieki z wrocławskiej kanalizacji ogólnospławnej, które następnie są przesyłane do oczyszczalni ścieków w okresie jej mniejszego obciążenia. Dzięki zbiornikom retencyjnym ścieki pogody deszczowej nie będą kierowane do przelewów burzowych. Dopiero oczyszczone ścieki ze zbiorników retencyjnych trafiają do Odry. Przyczyni się to do zwiększenia czystości wód rzeki Odry.

W Porcie Południe powstała także przepompowania ścieków, sieć rurociągów i komór technicznych. Celem projektu jest również budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoliło na przyłączenie do systemu 2362 nowych użytkowników. Całość inwestycji kosztowała ponad 198 mln, w tym dofinasowanie z Unii Europejskiej to kwota ponad 102,2 mln zł.

 Cztery zbiorniki retencyjne do stabilizowania przepływów ścieków. W tle horyzont miasta Wrocław.

Cztery zbiorniki retencyjne do stabilizowania przepływów ścieków nadmiarowych ogólnospławnych
Źródło: Serwis Mapadotacji.gov.pl