Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wspieramy mobilność w miastach

Uruchomiony został nowy instrument wsparcia miast w planowaniu mobilności miejskiej. Pilotaż skierowany jest do wszystkich zainteresowanych miast. Celem pilotażu jest transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).

Szczegółowe informacje na temat możliwości udziału w pilotażu znajdują się w zakładce Informacje o pilotażu.

Zachęcamy do udziału w pilotażu i przygotowania dobrych planów mobilności miejskiej!

Formularz rejestracyjny na konferencję dotyczacą planowania mobilności w miastach

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju (MIiR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności w celu organizacji szkolenia pn. Ocena zgodności z przepisami regulującymi gospodarkę wodną projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Ich odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - na podstawie następujących przepisów prawa i postanowień:

  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym zwłaszcza podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, a ponadto instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

  • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • na podstawie art. 16 RODO - prawo ich sprostowania ,
  • na podstawie art. 18 RODO Prawo do ograniczenia przetwarzania danych nie ma zastosowania w odniesieniu do ich przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujących kwestię ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MIiR jest możliwy:

  • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
  • pod adresem poczty elektronicznej: IOD@miir.gov.pl

 

4+9=