Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.6

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.12.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 11 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Wyniki naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listy  projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie w ramach konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17

Lista projektów ocenionych pozytywnie w procedurze konkursowej dla Działania 1.6 Poddziałania 1.6.2, konkurs nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),-          podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a)     budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;

b)     wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;

c)      budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet na realizację Poddziałania 1.6.2 w ramach konkursu POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17 wynosi 80 mln PLN ze środków Funduszu Spójności, i jest podzielony w następujący sposób:

1. 50 mln PLN - dla projektów, które są realizowane na obszarze miast średnich (wykaz miast średnich stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu).

1.1W ramach kwoty, o której mowa w pkt 1, 25 mln PLN przeznaczone będzie wyłącznie dla projektów, które są realizowane na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu).        

2. 30 mln PLN na pozostałe projekty.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny

Linki

link