Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rzecznik Funduszy Europejskich

Rzecznik Funduszy Europejskich (FE) zajmuje się wypracowywaniem optymalnych rozwiązań w zakresie realizacji Funduszy Europejskich. Rzecznik FE - poprzez kontakt z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych - monitoruje propozycje usprawnień w wydatkowaniu środków unijnych oraz sygnalizuje je odpowiednim instytucjom.

Zachęcamy Państwa do przedstawienia nam swoich propozycji usprawnień, a także przekazywania informacji o zidentyfikowaniu ewentualnych utrudnień w realizacji krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna. 

Zgłoszone pomysły i opinie przyczynią się do usprawnienia i zwiększenia skuteczności wydatkowania środków unijnych. Przyniesie to korzyści dla wszystkich stron oraz przyczyni się do rozwoju Polski.

Czym zajmuje się Rzecznik?

Do głównych zadań Rzecznika należy:

 1. przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji programu operacyjnego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń;
 2. dokonywanie przeglądów procedur stosowanych w danym programie operacyjnym;
 3. formułowanie propozycji usprawnień dla instytucji.  

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy podmiot np. wnioskodawca lub beneficjent.

Jak dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenie do Rzecznika prosimy kierować w następujący sposób:

 • pisemnie (z dopiskiem „zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  • listownie na adres:
   Rzecznik Funduszy Europejskich
   Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
   ul. Wspólna 2/4
   00-926 Warszawa
  • poprzez doręczenie do kancelarii urzędu na adres:
   Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
   ul. Wspólna 2/4
   00-926 Warszawa
   od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15-16.15
 • elektronicznie
 • telefonicznie pod numerem telefonu 22 273 85 99 w godzinach 8.30-16.30 (pod tym numerem można także umówić się na spotkanie z Rzecznikiem).

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

W związku z tym koniecznie należy podać:     

 1. imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 2. dane do kontaktu,
 3. opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Rzecznik FE udziela odpowiedzi w formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie.

Zgłaszający może określić inną formę udzielenia odpowiedzi. Wówczas konieczne jest podanie danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi w tej formie.

Do rozpatrywania zgłoszeń, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dla podmiotów przekazujących zgłoszenia Rzecznik stosuje odpowiednio przepisy działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Czym nie może zająć się Rzecznik?

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

 1. administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 2. prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) (procedura odwoławcza);
 3. o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

Ważne

Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

Rzecznicy w poszczególnych województwach

Instytucje Zarządzające w każdym programie regionalnym także powołały Rzeczników Funduszy Europejskich. 

Zachęcamy do odwiedzenia stron Rzeczników w poszczególnych województwach: