Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej / 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 26.02.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 

40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

W formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), z obszaru województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim. 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.3: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.3/2/2017.

Kryteria wyboru projektów

Załączniki do konkursu - kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.3/2/2017.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

regulamin konkursu: § 13 - Procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres funduszeeuropejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie