Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.1

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.08.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673

Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;

podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane na następujący typ projektów:Działanie 2.1 POIiŚ 2014-2020, 5. typ projektów - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu

http://www.pois.gov.pl/media/54184/kryteria_karty_20180326.zip

 Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Ocena wniosków będzie składała się z dwóch etapów:

a) oceny formalnej i merytorycznej I stopnia przeprowadzanej równolegle, oraz

b) oceny merytorycznej II stopnia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”

Linki

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,16,nabor-dla-dzialania-2-1-typ-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html