Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.4

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych), Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.03.2019

29-07-2019, 12:27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19 dla podtypu projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych, zgodnie z pkt. 86 Regulaminu konkursu, publikuje listę rankingową, która w dniu 18.07.2019 r. została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.

lista rankingowa 2.4.3b

Wyniki naboru

06-11-2019, 09:44

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19 dla podtypu projektu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych, uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 25.10.2019 r. zatwierdziła aktualizację listy rankingowej oraz harmonogramu dla naboru konkursowego nr POIS.02.04.00 IW.02-00-3B3/19.

Aktualizacja listy rankingowej 2.4.3b 25.10.2019

Aktualizacja harmonogramu konkursu 2.4.3b 25.10.2019

10-10-2019, 09:23

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 zatwierdziła w dniu 04.10.2019 r. pierwszą  listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru konkursowego nr POIS.02.04.00-IW.02-00-3B3/19 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, podtyp projektów 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych.

I lista projektów wybranych do dofinansowania_2.4.3b

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

04.10.2019 r.

Miejsce składania wniosków

a)     Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest do korzystania z Generatora Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl/.

 b)     W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu - Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć:

a)     w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, mającego walor podpisu własnoręcznego w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl/

b)     w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w GWD - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku stanowi wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w pkt. „O” wniosku zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego (zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i sumę kontrolną wraz z wymaganymi załącznikami.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

a)  regionalne dyrekcje ochrony środowiska (forma prawna [1] – kod 401);

b)  parki narodowe (forma prawna – kod 428);

c)  urzędy morskie (forma prawna – kod 401).

[1] Formy prawne - zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. z 2015, poz. 2009) – funkcjonującą w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty, dotyczące opracowania instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych w zakresie planów ochrony, zgodnie z kierunkami określonymi w Priorytetowych Ramach Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014 – 2020 (PAF) lub w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020. Wyłączeniu ze wsparcia podlegają obszary Natura 2000 leżące na terenach rezerwatów, jeśli działania ochronne dla Natury 2000 zostały uwzględnione w planie ochrony dla danego rezerwatu, co zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną między POIiŚ 2014 – 2020 a programami regionalnymi jest finansowane w ramach programów regionalnych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o Kryteria wyboru projektów określone w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020”, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 22.05.2018 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursuundefined

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Linki

Link do ogłoszenia o naborze wniosków na stronie NFOŚiGW