Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instytucje realizujące Program

W realizacji programu uczestniczy wiele instytucji. Instytucja Zarządzająca może powierzyć zadania Instytucjom Pośredniczącym, a te – Instytucjom Wdrażającym. W porozumieniach pomiędzy instytucjami określony jest zakres zadań i kompetencji. W Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) realizowane są duże inwestycje w pięciu sektorach gospodarki: transport, ochrona środowiska, energetyka, kultura, ochrona zdrowia.

Instytucja Zarządzająca

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwo Rozwoju).

Instytucja Zarządzająca programem może powierzyć część swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, zachowując pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. Zadania Instytucji Zarządzającej programem wynikają z przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej).

Kompetencje:

 • opracowanie treści dokumentów programowych;
 • wydawanie wytycznych, zaleceń i podręczników;
 • ustanowienie systemu zarządzania i kontroli;
 • zatwierdzenie instrukcji wykonawczej Instytucji Pośredniczącej oraz wydawanie dla niej zaleceń;
 • przygotowanie wzorów wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie;
 • przygotowanie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 • przygotowanie systemu oceny i wyboru projektów;
 • pełnienie funkcji Instytucji Certyfikującej;
 • kontrola realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji o zwrocie środków wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą albo wdrażającą;
 • rozpatrywanie, na podstawie art. 55 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, protestów w odniesieniu do konkursów prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące w sektorze transportu, kultury i zdrowia;
 • ewaluacja programu operacyjnego;
 • monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego;
 • raportowanie do Komisji Europejskiej m.in. o postępach we wdrażaniu programu;
 • rozpatrywanie protestów w odniesieniu do konkursów prowadzonych przez Instytucje Pośredniczące w sektorze transportu, kultury i zdrowia;
 • zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Rozwoju

Departament Programów Infrastrukturalnych

Tel.: 22 273 77 01

Fax: 22 273 89 09

 

Instytucja Pośrednicząca

Zakres obowiązków Instytucji Pośredniczącej określa porozumienie z Instytucją Zarządzającą. Są to zadania związane z wdrażaniem części programu, w której specjalizuje się dana instytucja. W przypadku POIiŚ funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią: Centrum Unijnych Projektów TransportowychMinisterstwo ŚrodowiskaMinisterstwo EnergiiMinisterstwo ZdrowiaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kompetencje:

 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami programu;
 • wybór projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami;
 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i w prawidłowy sposób (np. kontrola zamówień publicznych);
 • rozliczanie umów z beneficjentami;
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej wszystkich informacji niezbędnych przy certyfikacji wydatków do KE;
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów, w tym także wskaźników;
 • kontrola realizowanych projektów;
 • przygotowanie sprawozdań dla IZ z realizacji powierzonych zadań;
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów;
 • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie w pierwszej instancji decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek oraz decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań;
 • rozpatrywanie protestów w odniesieniu do konkursów prowadzonych przez Instytucje Wdrażające w sektorze środowiska i gospodarki;
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

 

Instytucja Wdrażająca

Instytucja Pośrednicząca może przekazać Instytucji Wdrażającej zadania w zakresie bezpośredniej obsługi przyznawania wsparcia, czy kontroli realizacji projektów. Funkcję Instytucji Wdrażającej mogą pełnić na przykład jednostki podległe ministerstwom lub agencje rozwoju przedsiębiorczości czy rozwoju regionalnego.

Kompetencje: przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie od beneficjentów; dokonywanie wyboru projektów i podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami; monitorowanie realizacji poszczególnych projektów; weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów (m.in. poprzez kontrole w siedzibie beneficjenta); gromadzenie i przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych; przygotowanie sprawozdań dla IP z realizacji powierzonych zadań;prowadzenie działań informacyjnych, m.in. szkoleń dla beneficjentów i wnioskodawców.

W przypadku POIiŚ funkcję Instytucji Wdrażających pełnią: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Nafty i Gazu - Państowy Instytut BadawczyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachCentrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.