Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czerwiec miesiącem nowych projektów. Najlepiej z Funduszami Europejskimi!

Z czym się Wam kojarzy czerwiec? Z końcem roku szkolnego i wakacjami? Z początkiem kalendarzowego lata? Z początkiem urlopu?

Zanim udacie się na zasłużone wakacje lub urlop, sprawdźcie czy nie znajdziecie jeszcze dla siebie lub swojej firmy ciekawej szansy z Funduszy Europejskich. W czerwcu proponujemy aż 77 nowych możliwości ubiegania się o dotację m.in. na badania i prace rozwojowe, zdrowie, szkolenia i doradztwo, ochronę środowiska, ucyfrowienie zasobów kultury czy aktywizację społeczną i edukację.

Łącznie z tymi, które rozpoczęły się już wcześniej, to aż 211 konkursów, w tym:  52 z programów ogólnopolskich, 139 z programów regionalnych i 20 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź aktualne konkursy! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych.

Ikonka przedsiębiorcyikonka badania i rozwój

Chcesz odnieść sukces na rynkach Ameryki Północnej? Ze wsparciem oraz pomocą ekspertów będzie to dużo prostsze! Właśnie ruszył konkurs „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczący rynków Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Projekt zakłada stworzenie oraz pomoc w ekspansji na wybranym rynku.

Grant, który możesz otrzymać (pomoc de minimis), nie może przekroczyć kwoty 200 000 euro, a w przypadku sektora transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

Grant możesz przeznaczyć m.in. na usługi eksperckie na potrzeby budowania strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowywanych planów ekspansji.

Więcej informacji 

Jeszcze do końca czerwca przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw mogą wziąć udział w konkursie na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe z tzw. szybkiej ścieżki w konkursie z Programu Inteligentny Rozwój, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To przyspieszona ocena wniosków o dotację.

Minimalne dofinansowanie, jakie można otrzymać to 5 mln zł (sam przedsiębiorca) lub 10 mln zł (konsorcja). Ważna informacja - projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Więcej informacji

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, zapraszamy do udziału w konkursie na wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług. Dotację możecie przeznaczyć na zakup praw patentowych, know-how czy na wydatki inwestycyjne.    

Więcej informacji

ikonka energetyka

Jeszcze przez dwa miesiące trwają dwa konkursy dotyczące energetyki z obszaru efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Konkursy skierowane są do przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów świadczących usługi publiczne oraz jst i ich jednostek organizacyjnych.  Co podlega dofinansowaniu? M.in. przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu czy budowa przyłączy i podłączenie budynków  do sieci ciepłowniczej.

Więcej szczegółów

oraz konkurs dla konurbacji śląsko-dąbrowskiej 

ikonka organizacje pozarządoweikonka - jednostki samorządu terytorialnegoikonka - jednostki naukoweikonka - uczelnie wyższe

ikonka infrastruktura spoełeczna

Z końcem czerwca zamyka się pierwsza runda naboru wniosków na prowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planowania przestrzennego w gminach oraz wsparcie gmin w przeprowadzaniu procesu konsultacji. Realizacja kolejnych rund jest uzależniona od ilości złożonych wniosków i dostępnych środków na ten konkurs. Kolejna II i III runda są zaplanowane odpowiednio na wrzesień i grudzień br.   

Więcej informacji

ikonka ochrona środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do składania wniosków w nowo ogłoszonym naborze dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi. Na ten konkurs zostało przeznaczone 200 mln zł na dofinansowanie projektów. Dofinansowanie będzie dotyczyć budowy elementów infrastruktury systemu gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 

Dodatkowe informacje

ikonka edukacja i rozwój

Szkoły wyższe zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Możecie ubiegać się o dotacje na Program zintegrowany uczelni, a Wasz projekt musi obejmować swoim zakresem nie mniej niż trzy wskazane w konkursie moduły działań.

Maksymalne wartości projektu kształtują się od 3 mln zł do 30 mln zł i zależą od ilości kształcących się na uczelni studentów. 

Szczegóły

Mamy też konkurs dla uczelni medycznych – dotyczy on tworzenia Centrów Symulacji Medycznych czyli odtworzenia możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej z możliwością interakcji kursantów. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w tym konkursie to 100 % (środki UE i budżetu państwa).

Więcej szczegółów

Blisko 20 konkursów z obszaru nauki i edukacji trwa, rozpoczyna się lub kończy w bieżącym miesiącu. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, ale także organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie na:

 1. projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwiające tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy (pomorskie, wielkopolskie);
 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe; wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały; doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży (wielkopolskie);
 3. organizację kursów zawodowych (świętokrzyskie);
 4. projekty edukacyjne w szkołach, w tym kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej; wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania; doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów (dolnośląskie, śląskie).

Polecamy także uwadze projekty powiązane tematycznie, związane z aktywizacją społeczną. Są to projekty typu:

 • wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, wykorzystujące instrumenty aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, ale także edukacyjnym i zdrowotnym (warmińsko-mazurskie). Na przykład do 12 czerwca trwa konkurs o dofinansowanie projektów polegających na tworzeniu miejsc pracy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczeniu usług wsparcia ekonomii społecznej. Konkurs organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 11 mln zł pomoże generować miejsca pracy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dofinansowanie ułatwi tworzenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych.  

Szczegóły w dokumentacji konkursu

 • wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym - poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów zajmujących się integracją społeczną;
 • świadczenia usług rynku pracy, które służą indywidualizacji wsparcia oraz pomagają w zdobyciu zawodu (śląskie).

ikonka zdrowie

W czerwcu macie szansę wziąć udział w 4 różnych konkursach Ministerstwa Zdrowia dotyczących projektów realizujących politykę zdrowotną. Są one skierowane do uczelni medycznych, instytutów badawczych z systemu ochrony zdrowia oraz podmiotów leczniczych posiadających umowy z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej szczegółów

Więcej szczegółów

Więcej szczegółów

Więcej szczegółów

W programach regionalnych  można z kolei złożyć dokumentację w naborach dotyczących m.in.:

 1. rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych oraz rozwoju usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, które będą służyły integracji społecznej (łódzkie);
 2. programów profilaktyki zdrowotnej, służących wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu zdrowia (wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie);  
 3. działań w zakresie przekwalifikowania osób starszych, pracujących w trudnych warunkach, pozwalających im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia (śląskie).

ikonka transport

W tym miesiącu organizowanych jest również w programach regionalnych sporo konkursów związanych z transportem. Z uwagi na ich dużą różnorodność, warto zwrócić uwagę na wybrane, przykład na projekty z zakresu:

 • budowy, przebudowy lub modernizacji dróg lokalnych (w tym obwodnic, skrzyżowań) i drogowych obiektów inżynierskich (łódzkie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie),
 • modernizacji linni kolejowych (śląskie),
 • budowy, przebudowy ścieżek rowerowych (kujawsko-pomorskie).

Czerwiec to również miesiąc innych ciekawych konkursów z ochrony środowiska, proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw, mobilności miejskiej czy digitalizacji zasobów kultury. Po szczegółowe informacje zapraszamy do dokumentacji naborowej. 

Poznaj szczegóły:

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

 Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych tylko  dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.