Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2014-2020 jeszcze lepszy niż POIiŚ 2007-2013

22 maja br. we Wrocławiu obradował Komitet Monitorujący Programu Infrastruktura i Środowisko, który zapoznał się z aktualnym stanem wdrażania największego programu operacyjnego w Europie i zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania POIiŚ w 2017 roku.

Wiceminister Witold Słowik podczas obrad Komitetu Monitorującego Programu Infrastruktura i Środowisko

"Mam przyjemność poinformować, że od ostatniego posiedzenia Komitetu osiągnęliśmy istotny postęp w realizacji POIiŚ. Dzięki wspólnym wysiłkom beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie, sprawnie przebiega również proces certyfikacji środków do KE" – powiedział Witold Słowik, przewodniczący Komitetu Monitorującego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej po raz kolejny pogratulowali osiągniętych przez POIiŚ wyników. „Realizacja Programu przebiega bardzo sprawnie, wszystkie zakładane plany są realizowane i to zwykle z dużą nadwyżką. Cieszy również fakt, że POIiŚ 2014-2020 jest znacznie szybciej wdrażany niż jego odpowiednik w poprzedniej perspektywie” – powiedział Przemysław Kalinka z Komisji Europejskiej.

Ponad 65 proc. funduszy dostępnych w programie zostało już zagospodarowanych, podpisano umowy o dofinansowanie dla 1 720 projektów o wartości ok. 138 mld złotych, w tym 75,5 mld zł ze środków UE. Komisja Europejska zaakceptowała dofinansowanie dla 66 dużych inwestycji.

Zgodnie z założonym celem, do końca roku beneficjenci powinni podpisać umowy na łączną wartość 75 proc. alokacji programu. Do końca 2018 r. Program musi osiągnąć wskaźniki założone w tzw. Ramach Wykonania, od czego zależy uwolnienie rezerwy wynoszącej 6 proc. wartości alokacji. Osiągnięto już prawie wszystkie wskaźniki rzeczowe, a tempo realizacji wskaźników finansowych jest wystarczające, aby na koniec roku osiągnąć stan docelowy.

Dotychczas podpisane umowy zakładają budowę lub modernizację m.in.: 566 km linii kolejowych, 1078 km nowych autostrad i dróg ekspresowych, 780 km gazociągów przesyłowych i 174 oczyszczalni ścieków.

Część inwestycji zostało już zakończonych - oddano do ruchu ok. 400 km dróg, w tym 330 km dróg ekspresowych i 70 km krajowych. W ramach udostępnionych ciągów powstało około 120 km odcinków pełniących funkcję obwodnic 12 miast. W 2018 roku GDDKiA planuje oddać do ruchu kolejne 400 km dróg, które powstają przy wsparciu funduszy unijnych z POIiŚ 2014-2020. Efekty wdrażanych projektów są coraz bardziej widoczne także w pozostałych wspieranych przez POIiŚ sektorach: energii, środowiska, kultury oraz zdrowia.

Podczas spotkania Komitet Monitorujący podjął uchwały w sprawie modyfikacji kryteriów wyboru projektów w sektorze zdrowia, transportu i energii, a także aktualizacji Wykazu Dużych Projektów.

Uczestnicy obrad Komitetu Monitorującego Programu Infrastruktura i Środowisko

Istotnym elementem spotkania była także prezentacja działań ewaluacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w ramach POIŚ. Omówiono również kwestię wdrażania instrumentów zwrotnych w POIiŚ i  w Regionalnych Programach Operacyjnych,  dyskutowano na temat wsparcia  projektów dotyczących spalania odpadów, rozdysponowania środków rezerwy wykonania w sektorze kultury oraz perspektyw dla inicjatywy klastrów energii.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program w historii UE finansowany ze środków unijnej polityki spójności. To 115,6 mld zł (według kursu wymiany walut obowiązującego w maju br.)  na transport, ochronę środowiska, energetykę i inwestycje w infrastrukturę kulturalną i ochronę zdrowia. Programem zarządza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Współpracuje przy tym z ministerstwami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary oraz różnymi instytucjami, np. Centrum Unijnych Projektów Transportowych czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komitet Monitorujący doradza Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jak wdrażać POIiŚ 2014-2020 i opiniuje działania ministerstwa jako instytucji zarządzającej programem. Komitet zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów, roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POIiŚ oraz propozycje Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotyczące zmian programu. W jego skład wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów i organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, NGO-sów, partnerzy społeczni).