Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W kwietniu prawdziwy przypływ wiosennej energii! Wszystko za sprawą nowych konkursów z Funduszy Europejskich

Wiosna sprzyja nowym pomysłom i planom. Sprawdź, czy możesz je zrealizować z Funduszami Europejskimi. W kwietniu rusza 111 nowych naborów. Szczególnie szeroka oferta kierowana jest do przedsiębiorców. O pieniądze unijne mogą starać się również uczelnie wyższe, instytucje ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. 

Ze środków unijnych można dofinansować np. inwestycje w badania i rozwój, efektywność energetyczną, a także projekty zdrowotne i edukacyjne.  

Oferta obejmuje 40 naborów z programów ogólnopolskich, 155 z programów regionalnych i  7 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź kwietniowe konkursy i odkryj nowe możliwości inwestycji! Poniżej kilka nowości naborowych.

Przedsiębiorcy

Innowacje

Innowacje i B+R

W kwietniu na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają trzy nowe konkursy. To tzw. „szybka ścieżka”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.  

O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem musi być zawsze przedsiębiorstwo. 

Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych,  nie może uzyskać dotacji. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Oferta obejmuje:        

 • konkurs na projekty, które realizują Program Dostępność Plus        
 • konkurs dla firm, które wyróżniono certyfikatem „Seal of Excellence” – projekty, które już wcześniej doceniono, ale nie przyznano im finansowania. Przedsiębiorstwa nie przejdą ponownej oceny, ale będą musiały spełnić określone wymogi        
 • konkurs na projekty realizowane we wszystkich województwach poza mazowieckim  

Więcej informacji o konkursach:

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkursu nr 2/1.1.1/2019

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr 3/1.1.1/2019

Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs_1/1.1.1/2019_Seal of Excellence

Jesteś przedsiębiorcą i myślisz o utworzeniu lub rozwinięciu w swojej firmie centrum badawczo-rozwojowego? Do końca kwietnia trwa konkurs, dzięki któremu możesz pozyskać środki unijne na ten cel.

Dotację możesz przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do  prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansujesz m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Dowiedz się więcej -  strona Programu Inteligentny Rozwój 

Energetyka

Energetyka1

Kwiecień to również szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie środków unijnych na projekty poprawiające efektywność energetyczną. W tym miesiącu otworzyły się aż cztery nabory unijne przeznaczone na:        

 • budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii         
 • przebudowę systemów ciepłowniczych i sieci chłodu czy budowa przyłączy i podłączenie budynków  do sieci ciepłowniczej         
 • inwestycje w modernizację energetyczną i termomodernizację oraz systemy zarządzania energią – konurbacja śląsko-dąbrowska,        
 • na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło (wysokosprawna kogeneracja) – konurbacja śląsko-dąbrowska.

Dowiedz się więcej: 

Strona programu POIŚ - nabór ciepło 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - KONKURS NR POIS/1.7.2/4/2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019

Uczelnie wyższe

Uczelnie

W jaki sposób szkoły wyższe mogą stać się bardziej dostępne dla studentów z niepełnosprawnościami? Mogą skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych, które pomogą w likwidacji barier w dostępnie do studiów.  

Uczelnia może pozyskać środki na projekt, który zapewni dostępność:

 • w programach nauczania (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet),
 • komunikacyjną,
 • architektoniczną.

Projekt nie może dotyczyć wyłącznie działań związanych z niwelowaniem barier architektonicznych w budynkach. Musi dotyczyć również innych działań zwiększających dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Na wszystkich etapach realizacji projektu uczelnia musi współpracować ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Może to być np. organizacja pozarządowa lub podmiot reprezentujący osoby z niepełnosprawnościami.

Budżet konkursu unijnego wynosi 200 mln zł, a dofinansowanie projektu może wynieść do 15 mln zł.

Poznaj szczegóły konkursu: 

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 

 

Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki oświatowe oraz organizacje pozarządowe

Nauka i edukacja

Zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie jest wyzwaniem dla wielu samorządów i jednostek oświatowych. Kwietniowa oferta konkursów w tym zakresie jest bardzo kompleksowa. Z początkiem miesiąca instytucje ogłoszą 9 nowych konkursów w województwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim . Środki przyznane w konkursach regionalnych będą inwestycją w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową, podniosą jakość edukacji przedszkolnej, ponadgimnazjalnej oraz placówek prowadzących kształcenie zawodowe, jak i szkół specjalnych, przysposabiających do pracy. 

Przedsiębiorcy, Instytucje Ochrony Zdrowia, JST

Zdrowie

Wsparcie zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej, ułatwiającej powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami oferuje konkurs ogłoszony w województwie śląskim.

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy, instytucje ochrony zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem jest prowadzenie przez projektodawcę, lub jego partnera działalności w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie Województwa Śląskiego, a świadczenia opieki zdrowotnej mogą być oferowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

W ramach projektu mogą być realizowane działania z zakresu kompleksowej rehabilitacji leczniczej dla pacjentów oraz działania szkoleniowe dla lekarzy.

Więcej informacji:

Strona RPO Województwa Śląskiego

Jednostki Samorzadu Terytorialnego

Transport

Nowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej, wsparcie dla cyklistów i pieszych a tym samym dbałość o środowisko oferują wojewódzkie konkursy w obszarze transportu (mazowieckie, podlaskie, śląskie, warmińsko - mazurskie, zachodniopomorskie). Zgłaszane projekty muszą zapewnić:

 • poprawę funkcjonalności ruchu pieszego i rowerowego,
 • miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, przebudowę schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów;
 • chodniki i przejścia dla pieszych;
 • modernizację oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
 • zakup taboru niskoemisyjnego,
 • budowę/przebudowę infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowę buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu.

Oferta, np. w województwie mazowieckim, skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego: 

Strona RPO Województwa Mazowieckiego

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Stowarzyszenia i porozumienia, Przedsiębiorcy

Infrastruktura Społeczna

W tym miesiącu w programach regionalnych (m.in. lubuskim, śląskim, łódzkim, małopolskim, pomorskim i świętokrzyskim) jest ponad 15 konkursów związanych z aktywizacją społeczną. Projekty będą dostosowane do potrzeb:

 • usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia,
 • podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej,
 • działalności podmiotów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej,
 • aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • podmiotów ekonomii społecznej. 

Strona RPO Województwa Śląskiego - nabór nr: RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Przedsiębiorcy, Organizacje Pozarządowe, Organizacje Społeczne i związki wyznaniowe, Administracja

Kultura i Sztuka

Nowością w kalendarzu naborowym jest konkurs wspierający walory środowiskowe i kulturowe Kujaw i Pomorza. W konkursie dotacje zostaną przyznane na projekty w zakresie kultury, przeznaczone na rozbudowę, przebudowę instytucji wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej, które będą promować region, jego dziedzictwo kulturowe i naturalne: 

Strona Mój Region - konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-269/19

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:        

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków” na Portalu Funduszy Europejskich.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!