Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.3

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS II, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.05.2017

31-08-2017, 10:18

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 21 Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

lista 1.3.2 po ocenie formalnejundefinedundefined

Wyniki naboru 30.11.2017

07-05-2018, 13:03

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17.

- Lista projektów wybranych do dofinansowania

- Lista projektów ocenionych negatywnie

06-08-2018, 08:28

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poniżej publikuje aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17 dla działania 1.3 poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, która została zatwierdzona przez Ministerstwo Energii w dniu 16.07.2018 r.  Powodem aktualizacji jest rozpatrzenie protestów złożonych w związku z wynikami oceny merytorycznej I stopnia.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17

Lista projektów ocenionych negatywnie w konkursie nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17(które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego po ocenie merytorycznej I stopnia lub zostały ocenione negatywnie w trakcie oceny merytorycznej II stopnia)

 

10-10-2018, 09:39

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Oś priorytetową I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poniżej publikuje aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania, złożonych w ramach konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17 dla działania 1.3 poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, która została zatwierdzona przez Ministerstwo Energii w dniu 03.10.2018 r.   Powodem aktualizacji jest rozpatrzenie protestów złożonych w związku z wynikami oceny merytorycznej II stopnia.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów ocenionych negatywnie

 

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140)
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085)

w obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

300 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane na stronie internetowej w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”

Linki

Ogłoszenie o konkursie