Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przeciwdziałanie nadużyciom

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką nadużyć finansowych ujętą w niżej wymienionych publikacjach instytucji międzynarodowych, krajowych oraz organizacji pozarządowych.

Badanie na temat przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE

Badanie przeprowadzone wśród beneficjentów przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczyło oceny świadomości ryzyk nadużyć finansowych w realizowanych projektach infrastrukturalnych oraz stosowanych w ramach Programu narzędzi przeciwdziałania nadużyciom, a także miało na celu zebranie propozycji usprawnień w tym zakresie.

Opracowanie Urzędu Zamówień Publicznych „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych. Praktyczny poradnik”

Publikacja jest skierowana do osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w sposób przystępny przedstawia odpowiedzi m.in. na pytania Co zrobić w przypadku wystąpienia konfliktu interesów i do kogo się zwrócić? Jak zarzadzac konfliktem interesów w zależności od jego rodzaju? Dokument również wskazuje dobre praktyki oraz uregulowania prawne.

Pobierz dokument (PDF)

Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej dla organów publicznych, praktyków, beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów, w zakresie wzmocnienia systemów zarządzania i kontroli w celu skuteczniejszego zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania. Dokument opisuje mechanizmy nadużyć, w tym sygnały wskazujące na możliwość ich wystąpienia.

Pobierz dokument (PDF)

Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy: „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej odnośnie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, w tym co należy brać pod uwagę podczas zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych. Dokument obejmuje każdy etap cyklu zwalczania nadużyć finansowych od promowania kultury przeciwdziałania poprzez zapobieganie, wykrywanie skończywszy na podejmowaniu działań następczych.

Pobierz dokument (PDF)

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Wykrywanie podrobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych"

Jest to poradnik opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez OLAF. Dokument zawiera m.in. wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. Ponadto Przewodnik wskazuje metody wykrywania przerobionych dokumentów, w tym wskazuje przykłady dobrych praktyk oraz wykaz baz danych, które mogą być przydatne do krzyżowej kontroli pewnych podstawowych informacji dotyczących zarejestrowanych przedsiębiorstw na całym świecie.

Pobierz dokument (PDF)

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji: „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych"

Jest to poradnik opracowany przez grupę ekspertów z państw członkowskich koordynowaną przez OLAF. Dokument zawiera wskazówki dotyczące identyfikowania przypadków konfliktu interesów i postępowania z nimi w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych finansowanych z budżetu UE w ramach działań strukturalnych i programów polityki spójności. Obejmuje on wszystkie rodzaje zamówień publicznych bez względu na kwotę zamówienia oraz zawiera wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sytuacji, w których dochodzi do konfliktu interesów.

Pobierz dokument (PDF)

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej - prawo, praktyka, postawy urzędników

Publikacja została wydana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach projektu „Społeczny monitoring konfliktu interesów”, współfinansowanego przez Komisję Europejską. Publikacja zawiera diagnozę stanu prawnego, opisuje sposoby przeciwdziałania i reagowania na sytuacje pojawienia się konfliktu interesów oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i efektywności systemów przeciwdziałających występowaniu konfliktu interesów.

Pobierz dokument (PDF)

Wytyczne OECD dotyczące zwalczania zmów przetargowych

Wytyczne zostały opracowane z myślą o wsparciu zamawiających w zakresie przeciwdziałania zmowom przetargowym. Wytyczne zawierają informacje na temat: najpopularniejszych formy zmów przetargowych, okoliczności sprzyjających zmowom przetargowym, sposobów zmniejszania ryzyka zmowy, listy czynników wspomagających wykrycie zmowy przetargowej.

Pobierz dokument (PDF)

Fraud and Corruption Awareness Handbook - Podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne, opracowany wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Bank Światowy 

Zdaniem autorów Podręcznika osoby zaangażowane w proces udzielania kontraktów powinny mieć pełen obraz zagrożeń, aby skutecznie im przeciwstawić. Podręcznik podaje i przybliża szereg przykładów praktyk korupcyjnych przy realizacji projektów, opierając się na doświadczeniach polskiej administracji oraz przedsięwzięć Banku Światowego. Dokument zawiera wskazówki, jak odpowiednio wcześnie wykryć korupcję czy próby wyłudzenia środków w toku ubiegania się o zamówienie.

Pobierz dokument (PDF)

Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Zmowy przetargowe”

Publikacja UOKiK opisuje mechanizmy zmów przetargowych, w tym symptomy wskazujące na wystąpienie zmowy. Ponadto wskazuje środki zapobiegawcze, co należy robić w sytuacji podejrzenia, że uczestnicy przetargu działali w zmowie oraz jakimi narzędziami dysponuje Urząd, aby przeciwdziałać naruszeniom prawa konkurencji.

Pobierz dokument (PDF)