Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.3

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.10.2016

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 listopada 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia projektów w ramach konkursu POIiŚ/1.3.2/1/2016.”

- Lista projektów ocenionych pozytywnie

- Lista projektów ocenionych negatywnie

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140), 
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

W obu przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty dotyczące  wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.3, pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2)

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu. W ramach działania 1.3.2 POIiŚ Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym obowiązują limity przyznane na poszczególne Strategie ZIT. Wysokość możliwych do wykorzystania środków na projekty realizowane w ramach Strategii ZIT została przekazana w pismach Instytucji Zarządzającej zatwierdzających te Strategie.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

821 326 774 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia zaktualizowany harmonogram naboru dla Działania 1.3.2 POIiŚ 2014 – 2020

Harmonogram naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z Regulaminem konkursu (paragraf 13)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane na stronie internetowej w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”

Linki

Ogłoszenie o konkursie