Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

ZMIANA TERMINU: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 28.08.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2021

Miejsce składania wniosków

 • kancelaria Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30, 

Sposób składania wniosków

 • w formie papierowej
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 - dotyczy wyłącznie TBSów),
 • spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową (forma prawna – kod 116, 117),
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.7.1 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.7 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.7.1).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

Kryteria wyboru (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie może wynieść więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania (PDF 339 KB)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 mln PLN, w tym:

 • 45 mln PLN - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego – dotyczy wyłącznie budynków komunalnych oraz spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową,
 • 3 mln PLN – spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego,
 • 2 mln PLN -   wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego. 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020 (PDF 453 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 516 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej – w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zakończeniu oceny i jej wyniku, o której mowa w art. 45 ust. 4 ustawy wdrożeniowej. Do doręczenia ww. informacji stosuje się przepisy kpa.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres e-mail: funduszeeuropejskie@wfosigw.katowice.pl 

Linki

https://www.wfosigw.katowice.pl/zobacz-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/ogloszenia-o-konkursach-2020/konkurs-nr-pois-1-7-1-5-2020.html