Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.5

V Nabór wniosków dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (1. i 2. typ projektów), Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.05.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” - PGW Wody Polskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (1. typ projektów)

oraz

rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (2. typ projektów).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu 

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

120 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (link przekierowujący)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie typ 1. (link przekierowujący)

Wzór wniosku o dofinansowanie typ 2. (link przekierowujący)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami (link przekierowujący)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”

Telefony do pracowników w zakładce KONTAKT

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie NFOŚiGW