Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.5

V Nabór wniosków dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (1. i 2. typ projektów), Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.05.2018

Wyniki naboru

09-04-2019, 10:38

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 kwietnia 2019 r. pierwszy etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Rozwój terenów zieleni w miastach

 

IW.02-00-005/18 09-04-2019, 10:45

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 kwietnia 2019 r. drugi etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Rozwój terenów zieleni w miastach

 

30-04-2019, 14:41

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. trzeci etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów               

Rozwój terenów zieleni w miastach

18-06-2019, 10:58

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 7 czerwca 2019 r. czwarty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Rozwój terenów zieleni w miastach

11-07-2019, 14:14

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 5 lipca 2019 r. piąty etap list projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

28-08-2019, 13:52

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem  z dnia 22 sierpnia 2019 r. zatwierdziła  aktualizację list rankingowych projektów złożonych w ramach  konkursu  POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18:

1 typu projektów - Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

2 typu projektów - Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

24-09-2019, 12:23

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 20 września 2019 r. kolejną część projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  w ramach 1 typu projektów – Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów  oraz 2 typu projektów – Rozwój terenów zieleni w

lista ocenionych projektow

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” - PGW Wody Polskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów (1. typ projektów)

oraz

rozwoju terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (2. typ projektów).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu 

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

120 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu (link przekierowujący)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie typ 1. (link przekierowujący)

Wzór wniosku o dofinansowanie typ 2. (link przekierowujący)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami (link przekierowujący)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”

Telefony do pracowników w zakładce KONTAKT

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie NFOŚiGW