Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zadania ekspertów

W Programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 właściwe instytucje mogą angażować ekspertów do wykonywania swoich zadań. Eksperci to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w obszarach związanych ze wsparciem udzielanym w ramach FEnIKS 2021-2027, które mogą być powoływane do wykonywania zadań:

 • związanych z wyborem projektów do dofinansowania,
 • wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu,
 • związanych z procedurą odwoławczą.

Eksperci realizują swoje zadania w sposób rzetelny i bezstronny.

Rola ekspertów

Właściwe instytucje najczęściej angażują ekspertów w ocenę i wybór projektów do dofinansowania z uwagi na:

 • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
 • wartość projektu,
 • liczbę podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
 • czas trwania projektu,
 • znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu,
 • inne kryteria.

W ramach procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania istnieją dwa możliwe warianty współpracy z ekspertami:

 • eksperci przedstawiają opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom, a ich opinia nie jest wiążąca, co oznacza, że właściwa instytucja może, ale nie musi, wziąć ją pod uwagę w toku oceny projektu - w takim wariancie współpracy mówimy o roli doradczej eksperta,
 • eksperci dokonują oceny projektów, polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów w jednym lub w większej liczbie kryteriów wyboru projektów i w rezultacie decydują o ich ocenie - w takim wariancie współpracy mówimy o roli oceniającej eksperta.

Instytucja może zlecić ekspertowi ocenę całego projektu lub określonego jego zakresu, np. części finansowej, zaś ocenę pozostałych jego elementów - powierzyć innemu ekspertowi lub pracownikowi właściwej instytucji.

W procesie oceny projektu standardem jest stosowanie tzw. zasady „dwóch par oczu”, tzn. każdy oceniany element projektu weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby.

Wybór ekspertów

Ekspert zostaje wyznaczony do udziału w zadaniach właściwej instytucji przez tę instytucję.

Właściwa instytucja może wyznaczyć tylko i wyłącznie eksperta wpisanego do wykazu ekspertów, a warunkiem skorzystania z jego usług jest m.in. złożenie przez niego oświadczenia o bezstronności. Eksperci są wpisywani do wykazu prowadzonego w ramach FEnIKS 2021-2027:

 • wskutek ich przepisania z wykazu kandydatów na ekspertów w ramach PO IiŚ 2014-2020,
 • w wyniku przeprowadzonego nowego naboru.

Nabór na ekspertów oraz wykaz ekspertów w ramach FEnIKS 2021-2027 prowadzą Instytucje Pośredniczące lub Instytucje Wdrażające, które zidentyfikują potrzebę wykorzystania wiedzy eksperckiej. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej właściwej instytucji.

Instytucje prowadzące wykaz ekspertów w ramach FEnIKS 2021-2027 gwarantują spójność, przejrzystość i kompletności informacji.

Z uwagi na fakt, że każdy ekspert zostanie poddany odpowiedniej procedurze weryfikacyjnej w ramach FEnIKS 2021-2027 (poprzez wybór w oparciu o przepisy i kryteria ustawowe), to wszystkie instytucje w Programie, które prowadzą ocenę projektów i realizują następnie zawarte umowy o dofinansowanie, będą mogły korzystać z całego kręgu osób ujętych w wykazie - a nie tylko z tych, których same wybrały w toku procedury naboru na ekspertów. Zatem będą dopuszczalne m. in. sytuacje, gdy:

 • instytucje wyłaniają ekspertów w toku swoich naborów oraz korzystają z ekspertów wybranych przez inne instytucje w systemie realizacji FEnIKS 2021-2027,
 • instytucje nie prowadzą we własnym zakresie naboru na ekspertów, tylko korzystają ze wsparcia osób z wykazu, wybranych przez inne instytucje.

Zaangażowanie eksperta oraz podjęcie czynności w odpowiednim zakresie jest konsekwencją zawarcia z nim umowy na świadczenie usług eksperckich.

Ekspertów do udziału w zadaniach związanych z poszczególnymi projektami wyznacza właściwa instytucja - sposób wyznaczenia ekspertów jest pozostawiony do jej wyłącznej decyzji. Powierzenie ekspertowi oceny danego projektu, o ile pozwala na to liczba ekspertów i nie spowoduje to utrudnień w realizacji naboru wniosków o dofinansowanie, może zostać dokonane w sposób losowy. Możliwe jest także wyznaczenie wszystkich ekspertów z danej dziedziny, znajdujących się w wykazie ekspertów - albo zastosowanie innego, dowolnie wybranego sposobu.

Ważne jest także to, że ekspert, który brał udział w wyborze konkretnego projektu do dofinansowania, nie może później podejmować żadnych czynności związanych z realizacją zadań wynikających z zawartej dla tego projektu umowy o dofinansowanie.

Kto może zostać ekspertem?

Eksperci muszą spełnić następujące warunki:

 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej Programem, stosownie do roli, którą pełnią.

Wykaz ekspertów zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko eksperta,
 • jego adres e-mail,
 • dziedzinę objętą Programem, w której posiada on wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia - stosownie do roli, którą pełni.

Wykaz ekspertów Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021-2027

Wykaz ekspertów CUPT w ramach FEnIKS 2021-2027 (XLSX 13 KB)

Wykaz ekspertów INiG PIB w ramach FEnIKS 2021-202 (XLSX 13 KB)7

Wykaz ekspertów MKiŚ w ramach FEnIKS 2021-2027 (XLSX 12 KB)

Wykaz ekspertów MZ w ramach FEnIKS 2021-2027 (XLSX 15 KB)

 

Klauzula informacyjna (PDF 225 KB)