Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 miała wynieść blisko 37 711 mln euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 7,4 mld euro.

Wkład wspólnotowy składał się ze środków Funduszu Spójności – 22 387,2 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 950,8 mln euro.

Obok środków publicznych w realizację Programu były zaangażowane również środki prywatne – pomoc kierowana do przedsiębiorstw podlegała zasadom konkurencji. Łączna wartość środków prywatnych została oszacowana na poziomie 2 593,8 mln euro.

Tabela z podziałem środków w Programie Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko Wkład wspólnotowy(w euro) Finansowanie ogółem *(w euro)

I

Gospodarka wodno-ściekowa 3 142 816 609 3 697 431 305
II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1 026 865 990 1 208 077 636
III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 556 788 510 655 045 306
IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 250 000 000 834 404 275
V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 89 800 000 105 647 059
VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 8 890 465 187 10 652 968 051
VII Transport przyjazny środowisku 7 729 113 038 9 661 391 297
VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 3 056 650 364 3 596 059 252
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 748 037 701 1 403 046 949
X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 974 280 000 1 693 211 765
XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 553 563 312 651 250 955
XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 395 718 874 465 551 617
XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego 604 209 865 710 835 135
XIV Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 26 598 945 31 292 876
XV Pomoc techniczna - Fundusz Spójności  293 064 124 344 781 322
Osie I-XV Razem alokacja 2007-2013 28 337 972 519 35 710 994 800

 * Finansowanie ogółem – to wkład wspólnotowy i wkład krajowy (publiczny i prywatny).

Podział środków dostępnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawiał się następująco:

  • środowisko – 6 500,61 mln euro,
  • transport – 23 910,42 mln euro,
  • energetyka – 3 096,26 mln euro,
  • kultura – 651,25 mln euro,
  • zdrowie –  465,55 mln euro,
  • szkolnictwo wyższe – 710,84 mln euro.

Dodatkowo w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 376,07 mln euro).

POIŚ

***Program Infrastruktura i Środowisko jest ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej [1], a wydatki na cele priorytetowe UE spełniające kryteria określone w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 [2] stanowiły w ramach programu 68,42 proc. całości wydatków.

[1] Strategia lizbońska - plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000.

[2] Dz. Urz. UE L. 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 25.