Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów z sektora energetyki

30 listopada 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów z zakresu dystrybucji gazu. Dzięki środkom UE Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje następujące inwestycje:

  • Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice

Inwestycja będzie realizowana na terenie województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim, w gminach Kłobuck, Krzepice, Opatów i Wręczyca Wielka.  W ramach projektu doprowadzony zostanie gazociąg, który umożliwi dostawę gazu do odbiorców na obszarze dotąd nieposiadającym sieci gazociągów. Jest to jeden z najsłabiej zgazyfikowanych regionów województwa śląskiego.

Inwestycja obejmie 4 zadania:

  1. gazociąg zasilający na odcinku Aleksandria - Pierzchno – zakładana całkowita długość sieci wysokiego ciśnienia: ok 17,64 km;
  2. gazyfikacja gmin Kłobuck i Wręczyca Wielka – łącznie planowane do wybudowania 47,61 km gazociąg średniego ciśnienia;
  3. gazyfikacja gmin Opatów i Krzepice I etap. Gazociąg ś/c w gminie Opatów – zakładane wybudowanie sieci gazowej średniego ciśnienia o łącznej długości 18,91 km.
  4. gazyfikacja gmin Opatów i Krzepice etap II. Gazociąg ś/c w gminie Krzepice – zakładane do wybudowania łącznie 19,73 km sieci gazowej średniego ciśnienia.

Długość całkowita wybudowanej w wyniku realizacji projektu sieci gazowej (łącznie): 103,89 km.

Szacunkowa wartość całkowita projektu to ponad 76,6 mln złotych, z czego dofinansowanie UE w ramach POIiŚ 2014-2020 wyniesie ok. 38 mln złotych.

  • Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów

Przedsięwzięcie zlokalizowano w płd.-zach. części woj. opolskiego. Inwestycja obejmie swym zasięgiem tereny powiatu nyskiego, gm. Otmuchów i Nysa.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę gazociągu DN 150 relacji Lewin Brzeski – Paczków, odcinek Hanuszów – Otmuchów o łącznej długości 13,54 km. Gazociąg został wybudowany w latach 1975-77, wobec czego jest mocno wyeksploatowany i w złym stanie technicznym.

Inwestycja obejmuje 2 zadania:

  1. gazociąg w/c Hanuszów – Goświnowice – DN 200 CN 6,3 MPa o dł. ok 8,318 km,
  2. gazociąg w/c Goświnowice – Otmuchów – DN 150 CN 6,3 MPa o dł. ok 5,222 km.

Projektowany gazociąg budowany będzie na terenach pól uprawnych, z dala od zabudowy mieszkalnej. Trasa będzie przebiegała równolegle do starego gazociągu. Gazociąg przebiega przez gminy już zgazyfikowane jednakże modernizacja przedmiotowej sieci poprawi bezpieczeństwo dostaw paliwa gazowego dla odbiorców indywidulanych i przemysłowych z uwzględnieniem technologii Smart Grid. 

Zmodernizowany gazociąg wysokiego ciśnienia, pozwoli na zminimalizowanie awarii na sieci gazowej, zmniejszenie strat paliwa gazowego, co poprawi jakość usług i przyczyni się do poprawy jakości życia na terenie realizacji projektu, jak również zwiększy atrakcyjność terenu pod kątem inwestycyjnym.

Szacunkowa wartość całkowita projektu  to ponad 14,8 mln złotych, z czego dofinansowanie UE w ramach POIiŚ 2014-2020 wyniesie ok. 7 mln złotych.

Powyższe projekty zostaną zrealizowane w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.