Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Rycerzy Świętego Floriana

Tuż po majówce swoje święto obchodzą strażacy, 4 maja od lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Data ta nie jest przypadkowa, właśnie tego dnia w kościele katolickim wspominany jest Święty Florian – patron strażaków. Państwowa Straż Pożarna pomaga w wielu trudnych sytuacjach, jest wszędzie gdzie potrzebny jest ratunek! Gdy strażacy potrzebują wsparcia z rozwiązaniem przychodzą środki z Unii Europejskiej.

System ratownictwa w transporcie

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP­) realizuje projekt pn. Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I. Projekt zakłada usprawnienie działań KG PSP na obszarze całej Polski, w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków w transporcie kolejowym. W ramach realizacji projektu trwają odbiory zakupionego specjalistycznego sprzętu oraz samochodów ratownictwa technicznego. Środki z budżetu Unii Europejskiej pozwolą na doposażenie  jednostek straży w łączną liczbę 315 sztuk specjalistycznych urządzeń, sprzętu i samochodów.

W ramach dofinansowania z Funduszy Unijnych zakupiono specjalistyczny sprzęt, który będzie mógł wspierać służby medyczne, prowadzące działania ratownicze w stosunku do osób poszkodowanych w związku z występowaniem COVID-19:

 • 8 samochodów do dekontaminacji, czyli usuwania i dezaktywacji szkodliwych czynników (m.in. biologicznych, np. COVID-19),
 • 20 samochodów p-gaz, będą służyły jako mobilna baza sprzętu ochrony indywidualnej ratowników pracujących w strefach skażenia.  

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich, a więc:

 • zwiększenie zakresu wyposażenia PSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie kolejowym,
 • ograniczenie skutków zagrożeń dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia,
 • skrócenie czasu i poprawa efektywności prowadzenia działań ratowniczych.

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 328 mln zł, w tym dofinansowania z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to kwota ponad 277 mln zł.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej KG PSP, znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat realizacji projektu.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie
Źródło: Państwowa Straż Pożarna

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie
Źródło: Państwowa Straż Pożarna

Fundusze Europejskie pomagają także zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników polskich dróg. W tym celu realizowany jest projekt pn. Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV, którego beneficjentem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt ma charakter ponadregionalny. Jego celem jest usprawnienie skuteczności przeprowadzania akcji ratunkowych na obszarze całego kraju. Rozmieszczenie sprzętu odbywa się na podstawie udokumentowanej analizy potrzeb oraz zagrożeń w każdym województwie. Przy podziale sprzętu brana pod uwagę jest także specyfika każdej z planowanych do doposażenia jednostek.

Zakres projektu obejmuje zakup:

 • specjalistycznego sprzętu w postaci samochodów dowodzenia i łączności -7 szt.
 • ciężkich i średnich samochód ratownictwa technicznego, chemicznego oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych -152 szt.
 • zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych -79 szt.
 • zestawów do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym -26 szt.
 • samochodów-laboratoriów dla wiodących grup radiacja biologia -2 szt.
 • przenośnych spektrometrów promieniowania gamma z detektorem germanowym wysokiej czystości (HPGe) -2 szt.
 • chromatografów jonowych - 2 szt.
 • urządzeń REAL TIME PCR System amplifikacji kwasów nukleinowych wraz z możliwością przeprowadzenia reakcji topnienia produktu - 2 szt.
 • zestawów rozpoznania wstępnego - 2 szt.
 • zestawów wyposażenia warsztatowego ciężkich ubrań gazoszczelnych (CUG) - 2 szt.
 • samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną w wysokości ratowniczej min. 30m - 5 szt.
 • podnośników hydraulicznych o wysokości ratowniczej min. 70m - 4 szt.
 • urządzeń wykorzystywanych do działań na rzecz walki z COVID-19/ SARS-CoV-2.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi niemal 323 mln zł, w tym dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko to koszt ponad 274 mln zł.  

Termomodernizacja Państwowej Straży Pożarnej 

Środki z Unii Europejskiej zostały przeznaczone również na poprawę warunków pracy i nauki Strażaków i zarazem „proklimatyczny” wizerunek Państwowej Straży Pożarnej, poprzez wsparcie termomodernizacji budynków strażnic PSP i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Beneficjentami środków przeznaczonych na termomodernizację są: komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP).

Inwestycje obejmują kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcia te polegają, m.in. na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w tym na OZE, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.

Inwestycje w obszarze termomodernizacji realizowane przez jednostki PSP i SGSP w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko obejmują 21 projektów o całkowitej wartości niemal 49,6 mln zł, w tym ponad 41,3 mln zł dofinansowania UE. Dzięki wsparciu tych projektów przyczyniamy się do realizacji „Fali renowacji” (Renovation Wave) – kluczowej Inicjatywy „Europejskiego Zielonego Ładu” (European Green Deal).