Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ wspiera aktualizację planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Bardzo ważnym elementem dla prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodnej jest planowanie. Fundusze Europejskie z Programu Infrastruktura i Środowisko współfinansują przygotowanie szeregu ważnych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. Na opracowanie 12 takich dokumentów przeznaczono w bieżącej perspektywie finansowej środki POIiŚ w wysokości ponad 162 mln zł w ramach dedykowanego działania pn. „Opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych z zakresu gospodarowania wodami”.

Dzięki wsparciu POIiŚ w kwocie 55,25 mln zł wykonana została m.in. aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP). Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym są dokumentami, które wskazują zasadność realizacji inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, cyklicznie przygotowuje takie plany dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne. PZRP zawierają opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz katalog działań służących osiągnięciu tych celów. Głównym celem opracowania PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne aktualizowanych PZRP, które potrwają do 22 czerwca 2021 r. Pierwsze z 28 spotkań konsultacyjnych odbędzie się już dziś tj. 9 lutego br. Projekty aPZRP są dostępne na dedykowanej stronie internetowej projektu.

Opracowanie aktualizacji PZRP to ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r. Prace nad aktualizacją tych planów zostały poprzedzone przygotowaniem aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego, której celem było wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Następnie dla tych obszarów zostały sporządzone zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz z Planami gospodarowania wodami i Planem przeciwdziałania skutkom suszy to kluczowe dokumenty dla gospodarki wodnej w Polsce. Wszystkie te dokumenty są przygotowywane dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.