Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Programu Infrastruktura i Środowisko, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu

Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln euro,
  • Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro,
  • Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln euro.

Ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia programu będzie znacznie wyższe. Wskazana kwota została wyliczona w oparciu o ogólne zasady unijne, według których minimalny wkład środków krajowych w 15 słabiej rozwiniętych województwach to 15%, a w województwie mazowieckim 20%. Jednak w wielu projektach w tym programie występować będzie pomoc publiczna, co będzie wymagało wyższego wkładu krajowego, wnoszonego przez realizatorów projektów, głównie ze środków prywatnych.

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne  dziedziny wymagające wsparcia:

PriorytetFunduszKategoria regionuCel tematycznyWkład UEWkład krajowyFinansowanie
ogółem
I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki FS n/d 4. 1 828 430 978 322 664 291 2 151 095 269
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  FS n/d 5. 3 508 174 166 619 089 559 4 127 263 725
6.
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego FS n/d 7. 9 532 376 880 1 682 184 157 11 214 561 037
IV. Infrastruktura drogowa dla miast EFRR Słabiej rozwinięte 7. 2 906 517 988 512 914 940 3 419 432 928
Lepiej rozwinięte 63 788 191 15 947 049  79 735 240
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce FS n/d 7. 5 009 700 000 884 064 706 5 893 764 706
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach FS n/d 4. 2 299 183 655 405 738 293 2 704 921 948
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego  EFRR Słabiej rozwinięte 7. 971 806 937 171 495 343 1 143 302 280
Lepiej rozwinięte  28 193 063 7 048 266 35 241 329
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury EFRR Słabiej rozwinięte 6.  416 540 167 73 507 090 490 047 257
Lepiej rozwinięte  50 759 833 12 689 959 63 449 792
IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia   EFRR Słabiej rozwinięte 9.  400 595 249 70 693 280 471 288 529
Lepiej rozwinięte  67 679 778 16 919 945 84 599 723

X.

Pomoc techniczna FS n/d n/d  327 000 000 57 705 882 384 705 882
          Ogółem 27 410 746 885 4 852 662 760 32 263 409 645

Sposób finansowania projektów

W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W części projektów finansowanych w programie Infrastruktura i Środowisko wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

  • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków

lub

  • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków.

Ostateczne rozliczenie dokonywane jest zawsze na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Finansowanie zwrotne

W Programie Infrastruktura i Środowisko przewiduje się wykorzystanie zwrotnej formy wsparcia dla wybranych obszarów wsparcia, które są ważne z punktu widzenia zmniejszenia emisyjności gospodarki (działanie 1.2 oraz poddziałania 1.3.2; 1.7.1; 1.1.1). Połączenie formy zwrotnej i bezzwrotnej finansowania pozwoli na większe zaangażowanie środków publicznych i prywatnych w realizacji celów programu. Dodatkowo środki publiczne będą mogły być wykorzystywane w dłuższej perspektywie czasu.

Więcej informacji o wykorzystaniu instrumentów finansowych w Programie Infrastruktura i Środowisko  (PDF 388 KB)

Informacje archiwalne

Archiwalne informacje o wykorzystaniu instrumentów finansowych w Programie Infrastruktura i Środowisko - aktualne do 4 lipca 2016 r. (PDF 348 KB)